ZAPYTANIA OFERTOWE

Ogłoszenie ofertowe nr 1/2022

Wymiana bram w hali nr 1 na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3

I)  ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego.
Dane Zamawiającego:

  • nazwa: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
  • adres: ul. Henryka Probusa 9/4; 50-242 Wrocławiaw
  • NIP: 899-250-19-84
  • adres e-mailowy (dot. przedmiotu zamówienia): [email protected]

II)  INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa zamówienia: wymiana bram w hali nr 1 na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3.

Data ogłoszenia: 21.03.2022 r.

Tryb postępowania: niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

III) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 7 sztuk bram do hali nr 1 na terenie dawnej zajezdni tramwajowej Dąbie we Wrocławiu.

Cztery bramy są dwuskrzydłowe, 3 bramy posiadają dodatkowe furty. Szczegóły przedstawione zostały na dokumentacji projektowej.

Zakres przedmiotu obejmuje w szczególności:

  • przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie wraz z weryfikacją pomiarów wykonanych przez projektanta zamierzenia inwestycyjnego, celem prawidłowego wykonania przedmiotu zlecenia;
  • wykonanie 7 sztuk bram według dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego;
  • demontaż bram istniejących;
  • oczyszczenie, naprawa i pomalowanie na ustalony kolor stałych elementów zawiasów wbudowanych w słupy betonowe ściany elewacyjnej hali;
  • montaż nowych bram na gotowo.

IV)  TERMIN REALIZACJI 

do 30.09.2022 r.

V)  KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:

Cena oferty brutto – 100%

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1830). Pod pojęciem ceny brutto należy rozumieć sumę kosztów wykonania prac składających się na przedmiot zamówienia.

VI)  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

Ostateczny termin składania ofert upływa 6 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

VII)  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

VIII)  DODATKOWE INFORMACJE

Ewentualne pytania proszę przekazywać drogą mailową na adres e-mail: [email protected]  lub telefonicznie pod numerem tel. 603 349 480.

IX)  ZAŁĄCZNIKI:

1. Dokumentacja projektowa bram – rysunki. W celu otrzymania pliku załącznika proszę napisać na adres e-mail: [email protected].