Częściowa wymiana pokrycia dachu w hali nr 2 na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3
I) ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego.
Dane Zamawiającego:
· nazwa: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
· adres: ul. Henryka Probusa 9/4; 50-242 Wrocław
· NIP: 899-250-19-84
· adres e-mailowy (dot. przedmiotu zamówienia): [email protected]
II) INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa zamówienia: częściowa wymiana pokrycia dachu w hali nr 2 na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we
Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3 – dwie najniżej usytuowane połaci dachu;
Data ogłoszenia: 01.02.2024 r.
Tryb postępowania: niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)
III) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie pokrycia dachu w hali nr 2 na terenie dawnej zajezdni tramwajowej Dąbie we Wrocławiu. Zakres robót, którego dotyczy niniejsze zapytanie odnosi się do pośredniej partii dachu tj. dwóch połaci pośrednich w kaskadowym układzie dachu i obejmuje:
· demontaż istniejącego pokrycia (kwestia utylizacji zdemontowanych elementów – do uzgodnienia z inwestorem),
· montaż nowego pokrycia według niżej opisanych warstw,
· wykonanie obróbek blacharskich,
· demontaż istniejącego orynnowania oraz montaż nowego (haki, rynny, rury spustowe),
· wykonanie instalacji odgromowej w obrębie części dachu, której dotyczy przedmiot zamówienia.
Powierzchnia pokrycia do wymiany: około 650 m kw.
Istniejące pokrycie: blacha stalowa na rąbek, pod nią warstwa korka i (od wnętrza) deskowanie.

Nowe pokrycie:
1. Blacha trapezowa T35 t=0,5 x 2 warstwy S250 (od wnętrza hali blacha Granite Storm 7016 MAT+ warstwa blachy ocynk/alucynk);
2. Paroizolacja folia pe 0,2 mm;
3. Wełna mineralna np. Paroc Ros 30 + Ros 70 grubości odpowiednio 10 + 5 cm;
4. Membrana PCV w kolorze ciemnoszarym;
5. Niezbędne obróbki blacharskie („na gotowo”);
6. Demontaż istniejącego pokrycia – utylizacja istniejącej blachy do uzgodnienia.


IV) TERMIN REALIZACJI –  do 30.06.2024 r.
V) KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:
Cena oferty brutto – 100%
Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 168). Pod pojęciem ceny brutto należy rozumieć sumę kosztów wykonania prac składających się na przedmiot zamówienia.
VI) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
Ostateczny termin składania ofert upływa 20 lutego 2024 r. o godz. 12:00
Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.
VII) WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

załączniki:

Dach 1, Dach 2