Renowacja części okien stalowych połączona z uzupełnieniem ich o linię dodatkowych okien od strony wnętrza hali –
w hali nr 2 na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3
I) ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego.
Dane Zamawiającego:
 nazwa: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
 adres: ul. Henryka Probusa 9/4; 50-242 Wrocław
 NIP: 899-250-19-84
 adres e-mailowy (dot. przedmiotu zamówienia): [email protected]
II) INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa zamówienia: renowacja części okien stalowych połączona z uzupełnieniem ich o linię dodatkowych okien od wnętrza
hali – w hali nr 2 na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3. Zamówienie dotyczy
czterech rzędów okien (poziom pośredni i najniższy). W zakres zamówienia wchodzi również renowacja podkonstrukcji okien
(słupków między okiennych, desek podokiennych).
Data ogłoszenia: 01.02.2024 r.
Tryb postępowania: niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności,
jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września
2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
III) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest renowacja czterech rzędów istniejących stalowych naświetli pionowych w hali nr 2 na terenie
dawnej zajezdni tramwajowej Dąbie we Wrocławiu- łącznie 200 sztuk okien o wymiarach 1,0 x 1,2 m każde. Z uwagi na to, że
okna posiadają „zimne” ramy stalowe, zaprojektowano ich zespolenie (od wnętrza) z linią okien współczesnych (w ramach
aluminiowych). Zakres przedmiotu obejmuje w szczególności:
 przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie wraz z weryfikacją pomiarów wykonanych przez
projektanta zamierzenia inwestycyjnego, celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
 demontaż okien istniejących + zabezpieczenie otworów okiennych,
 piaskowanie (oczyszczanie) zdemontowanych okien, ich naprawa i malowanie (RAL 6001);
 oczyszczenie i malowanie elementów podkonstrukcji okien (słupków między okiennych, desek podokiennych) na
kolor RAL 6001;
 zakup nowych okien stanowiących dodatkową, wewnętrzną linię okienną (o profilu
uzgodnionym w Inwestorem) – okna bez podziałów;
 montaż oryginalnych ram okiennych i doatkowych okien „na gotowo” (wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek,
itp.).
IV) TERMIN REALIZACJI –  do 30.09.2024 r.
V) KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących
kryteriów:
Cena oferty brutto – 100%
Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o
cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 168). Pod pojęciem ceny brutto należy rozumieć sumę kosztów wykonania prac
składających się na przedmiot zamówienia.
VI) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
Ostateczny termin składania ofert upływa 20.02.2024 r. o godz. 12:00
Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.
VII) WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.
VIII) DODATKOWE INFORMACJE
Ewentualne pytania proszę przekazywać drogą mailową na adres e-mail: [email protected]
lub telefonicznie pod numerem tel. 603 349 480.
IX) ZAŁĄCZNIKI: Okna_elewacje, Hala foto