Częściowa wymiana pokrycia dachu w hali nr 2 na terenie byłej zajezdni tramwajowej

Dąbie we Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3

I) ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego.
Dane Zamawiającego:

 • nazwa: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
 • adres: ul. Henryka Probusa 9/4; 50-242 Wrocław
 • NIP: 899-250-19-84
 • adres e-mailowy (dot. przedmiotu zamówienia): [email protected]
  II) INFORMACJE PODSTAWOWE
  Nazwa zamówienia: częściowa wymiana pokrycia dachu w hali nr 2 na terenie byłej zajezdni
  tramwajowej Dąbie we Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3 – dach pośredni;
  Data ogłoszenia: 06.07.2023 r.
  Tryb postępowania: niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej
  konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego z
  wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz.
  U. z 2019 r. poz. 2019)

III) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie pokrycia dachu w hali
nr 2 na terenie dawnej zajezdni tramwajowej Dąbie we Wrocławiu. Zakres robót, którego dotyczy
niniejsze zapytanie odnosi się do pośredniej partii dachu tj. dwóch połaci pośrednich w
kaskadowym układzie dachu i obejmuje:

 • demontaż istniejącego pokrycia,
 • montaż nowego pokrycia,
 • wykonanie obróbek blacharskich (wymiana pokrycia “na gotowo”).
  Powierzchnia pokrycia do wymiany: około 740 m kw.
  Istniejące pokrycie: blacha stalowa na rąbek, pod nią warstwa korka i (od wnętrza) deskowanie.
  Nowe pokrycie:
 1. Blacha trapezowa T35 t=0,5 x 2 warstwy S250 (od wnętrza hali blacha Granite Storm 7024
  MAT+ warstwa blachy ocynk/alucynk);
 2. Paroizolacja folia pe 0,2 mm;
 3. Wełna mineralna np. Paroc Ros 30 + Ros 70 grubości odpowiednio 10 + 5 cm;
 4. Membrana PCV w kolorze ciemnoszarym;

Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych CZASOPRZESTRZEŃ, ul. Tramwajowa 1-3, 51-621 Wrocław
Projekt CZASOPRZESTRZEŃ jest współfinansowany ze środków przekazanych przez gminę Wrocław, www.wroclaw.pl
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA, ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 Wrocław, KRS 0000200183, NIP 8992501984

 1. Niezbędne obróbki blacharskie („na gotowo”);
 2. Demontaż istniejącego pokrycia – utylizacja istniejącej blachy do uzgodnienia.

IV) TERMIN REALIZACJI –  do 30.11.2023 r.
V) KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:
Cena oferty brutto – 100%
Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1830). Pod
pojęciem ceny brutto należy rozumieć sumę kosztów wykonania prac składających się na
przedmiot zamówienia.

VI) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
Ostateczny termin składania ofert upływa 20 lipca 2023 r. o godz. 12:00
Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

VII) WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

VIII) DODATKOWE INFORMACJE
Ewentualne pytania proszę przekazywać drogą mailową na adres e-mail: [email protected]
lub telefonicznie pod numerem tel. 603 349 480.

IX) ZAŁĄCZNIKI:

 1. Dokumentacja fotograficzna i projektowa – rysunki.