Wykonanie renowacji słupów stalowych kratownicowych (dawnych słupów trakcyjnych) usytuowanych na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we  Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3.

I)  ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego.

Dane Zamawiającego:

–  nazwa: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA

– adres: ul. Henryka Probusa 9/4; 50-242 Wrocław

– NIP: 899-250-19-84

– adres e-mailowy (dot. przedmiotu zamówienia): [email protected]

II)  INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa zamówienia: wykonanie renowacji słupów stalowych kratownicowych (dawnych słupów trakcyjnych) usytuowanych na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we  Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3.

Data ogłoszenia: 01.03.2023 r.

Tryb postępowania: niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

III)  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji 21 słupów stalowych, kratownicowych (dawnych słupów trakcyjnych), usytuowanych w obrębie placu na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we  Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3.

Zakres przedmiotu obejmuje w szczególności:

– oczyszczenie powierzchni słupów stalowych metodą strumieniową przy wykorzystaniu piasku, szkła lub śrutu;

– usunięcie ok. 5 cm warstwy betonu wykonanej wtórnie u podstawy słupa, wewnątrz jego przekroju poprzecznego;

– wykonanie prac naprawczych m.in. odtworzenie przekrojów gałęzi słupów (w pojedynczych miejscach uszkodzeń, ubytków), remont podstaw słupów (dotyczy 5 sztuk słupów);

– powłoki malarskie – do wykonania malowanie słupów na ustalony kolor RAL 7016 z uwzględnieniem zabezpieczenie istniejących elementów mocujących, linek i przewodów elektrycznych (oświetleniowych, itp.) zawieszonych na słupach. Zastosować powłoki malarskie zabezpieczające antykorozyjnie  słupy poddawane renowacji (warstwa podkładowa grubości minimum 150 μm + warstwa wierzchniego krycia o grubości minimum 100 μm).

IV)  TERMIN REALIZACJI –  do 30.05.2023 r.

V)  KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:

Cena oferty brutto – 100%

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1830). Pod pojęciem ceny brutto należy rozumieć sumę kosztów wykonania prac składających się na przedmiot zamówienia.

VI)  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

Ostateczny termin składania ofert upływa 17 marca 2023 r. o godz. 12:00

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

VII)  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

VIII)  DODATKOWE INFORMACJE

Ewentualne pytania proszę przekazywać drogą mailową na adres e-mail: [email protected]  lub telefonicznie pod numerem tel. 603 349 480.

IX)  ZAŁĄCZNIKI:

1. Dokumentacja fotograficzna słupów.

Teren przed halami
Słup stalowy na terenie
Podstawa słupa