Wykonanie renowacji elewacji ceglanych – fasady zachodniej w hali nr 1 i 2, na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we  Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3.

I)  ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego.

Dane Zamawiającego:

–  nazwa: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA

– adres: ul. Henryka Probusa 9/4; 50-242 Wrocław

– NIP: 899-250-19-84

– adres e-mailowy (dot. przedmiotu zamówienia): [email protected]

II)  INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa zamówienia: wykonanie renowacji elewacji ceglanych – fasady zachodniej w hali nr 1 i 2, na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we  Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3.

Data ogłoszenia: 01.03.2023 r.

Tryb postępowania: niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

III)  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji elewacji ceglanych – fasady zachodniej w hali nr 1 i 2, na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we  Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3.

Zakres przedmiotu obejmuje w szczególności:

– demontaż elementów metalowych, drewnianych zawieszonych na elewacji;

– usunięcie zanieczyszczeń mikrobiologicznych;

– oczyszczenie elewacji metodą chemiczną z ewentualnym doczyszczeniem metodą mechaniczną;

-uzupełnienie ubytków spoin.

IV)  TERMIN REALIZACJI –  do 30.05.2023 r.

V)  KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:

Cena oferty brutto – 100%

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1830). Pod pojęciem ceny brutto należy rozumieć sumę kosztów wykonania prac składających się na przedmiot zamówienia.

VI)  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

Ostateczny termin składania ofert upływa 17 marca 2023 r. o godz. 12:00

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

VII)  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

VIII)  DODATKOWE INFORMACJE

Ewentualne pytania proszę przekazywać drogą mailową na adres e-mail: [email protected]  lub telefonicznie pod numerem tel. 603 349 480.

IX)  ZAŁĄCZNIKI:

1. Dokumentacja fotograficzna.

Elewacje zachodnie
Elewacja zachodnia hali nr 2