Renowacja części okien stalowych połączona z uzupełnieniem ich o linię dodatkowych okien od strony wnętrza hali – w hali nr 2 na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3

I) ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego.
Dane Zamawiającego:

 • nazwa: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
 • adres: ul. Henryka Probusa 9/4; 50-242 Wrocław
 • NIP: 899-250-19-84
 • adres e-mailowy (dot. przedmiotu zamówienia): [email protected]

II) INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa zamówienia: renowacja części okien stalowych połączona z uzupełnieniem ich o linię
dodatkowych okien od wnętrza hali – w hali nr 2 na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we
Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3. Zamówienie dotyczy dwóch najwyższych rzędów okien. W
zakres zamówienia wchodzi również renowacja istniejących słupków między okiennych.
Data ogłoszenia: 10.02.2023 r.
Tryb postępowania: niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej
konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego z
wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019)

III) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest renowacja istniejących stalowych naświetli pionowych w hali nr 2
na terenie dawnej zajezdni tramwajowej Dąbie we Wrocławiu. Z uwagi na to, że okna posiadają
„zimne” ramy stalowe, zaprojektowano ich zespolenie (od wnętrza) z linią okien współczesnych.
Zakres przedmiotu obejmuje w szczególności:

 • przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie wraz z weryfikacją pomiarów wykonanych przez
  projektanta zamierzenia inwestycyjnego, celem prawidłowego wykonania przedmiotu zlecenia;
 • demontaż okien istniejących + zabezpieczenie otworów okiennych,
 • piaskowanie (oczyszczanie) zdemontowanych okien, ich naprawa i malowanie (RAL 6001);
 • oczyszczenie i malowanie słupków między okiennych (RAL 6001);
 • zakup nowych okien stanowiących dodatkową, wewnętrzną linię okienną (o profilu
  uzgodnionym w Inwestorem);
 • łączenie ram okiennych i montaż zespolonych okien „na gotowo”.

Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych CZASOPRZESTRZEŃ, ul. Tramwajowa 1-3, 51-621 Wrocław
Projekt CZASOPRZESTRZEŃ jest współfinansowany ze środków przekazanych przez gminę Wrocław, www.wroclaw.pl
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA, ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 Wrocław, KRS 0000200183, NIP 8992501984

IV) TERMIN REALIZACJI –  do 20.10.2023 r.
V) KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:
Cena oferty brutto – 100%
Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1830). Pod
pojęciem ceny brutto należy rozumieć sumę kosztów wykonania prac składających się na
przedmiot zamówienia.

VI) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
Ostateczny termin składania ofert upływa 11.07.2023 r. o godz. 12:00
Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

VII) WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

VIII) DODATKOWE INFORMACJE
Ewentualne pytania proszę przekazywać drogą mailową na adres e-mail: [email protected]
lub telefonicznie pod numerem tel. 603 349 480.

IX) ZAŁĄCZNIKI:

 1. Dokumentacja projektowa bram – rysunki, fotografie.