Lista ocen formalnych DFOP 2020

💥💥💥 Na stronie Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw opublikowaliśmy listy ocen formalnych wniosków złożonych w czasie naboru konkursowego w czerwcu 2020 roku.

💥 Listy grup nieformalnych/samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych zwierają następujące informacje:
👉 numery wniosków,
👉 nazwy wnioskodawców,
👉 tytuły projektów,
👉 wyniki weryfikacji formalnej wniosku (przyjęty/odrzucony)
z podaniem przyczyny odrzucenia danego wniosku.

Listy znajdują się pod adresem:
👉👉👉 https://maleinicjatywy.pl/lista-ocen-formalnych-23-czerwca…/

☝️ Operatorzy dopuszczają możliwość odwołania się (drogą mailową na adres: [email protected] ) od oceny formalnej, nie później jednak niż 48 godzin od momentu opublikowania listy ocen formalnych czyli od 15.35 w dniu 23.06.2020r. do 15.35 w dniu 25.06.2020r.

💥 Wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Listę rankingową opublikujemy 8 lipca 2020 roku!

Pozdrawiamy!
Operatorzy:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Stowarzyszenie TRATWA
Fundacja Umbrella

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020