DFMI: lista rankingowa i lista ocen formalnych

💡 7 października 2021 roku na stronie www.maleinicjatywy.pl pojawi się lista rankingowa z informacją, które projekty zwyciężyły.

📢 Dotacje otrzyma minimum 30 młodych organizacji pozarządowych i minimum 15 grup nieformalnych i samopomocowych. 📢

💡 23 września 2021 o godzinie 15.00 opublikowaliśmy listy ocen formalnych:

▪ Lista ocen formalnych młodych NGO

▪ Lista ocen formalnych grup

💡 Do 25 września 2021 roku do godziny 15.00 organizacje i grupy miały czas na odwołanie się od oceny formalnej drogą mailową. Odwołanie złożone przez jedną z młodych organizacji zostało uwzględnione.

▪ Zaktualizowana lista ocen formalnych młodych NGO

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw realizują: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” i Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

Program jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Operacyjnego NOWEFIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W PROGRAMIE DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW WE WRZESNIU 2021 ROKU

Macie pomysł na działania lokalne?Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie?
Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań?
Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska?

Skorzystajcie z mikrodotacji / wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

1 września 2021 roku startuje kolejny nabór wniosków do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Tworzycie grupę nieformalną, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
– chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
– Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
– została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
– ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
– ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 30 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania).

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Kwota wnioskowanej mikrodotacji / wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić:
– minimalnie 7000,00 zł
– maksymalnie 10 000,00 zł

Terminy naboru: 1-15 września 2020 roku

UWAGA! W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, wszystkie działania w ramach Małych Inicjatyw muszą być zgodne z obowiązującymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rządu RP.

REGULAMIN NABORU W 2021 ROKU

Jak złożyć wniosek? – wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie: www.generator.maleinicjatywy.pl

W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 30 młodych organizacji pozarządowych i 15 grup nieformalnych lub/i samopomocowych z Dolnego Śląska.

Kwota alokacji konkursowej wynosi 450 000,00 zł.

UWAGA! W naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 180!
Liczy się kolejność składnych wniosków – do wyczerpania limitów w każdej ze ścieżek, w tym: 90 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 90 dla grup nieformalnych i samopomocowych.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 10 października do 10 grudnia 2021 roku.

W naborze, którego dotyczy niniejszy Regulamin, Operatorzy przewidzieli 2 miesiące na realizację pomysłu/projektuProjekt może trwać krócej, ale nie mniej niż 1 miesiąc i nie może wykraczać poza ramy czasowe określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”  oraz  Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska dla i przez jego mieszkanki i mieszkańców.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu NOWEFIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW

Realizacja: od 01.05.2021r. do 31.12.2023r

Budżet: 2 250 000,00 zł

Operatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” i Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

Program finansowany ze środków Programu Operacyjnego NOWEFIO –  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2020-2030 przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem Programu jest wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.

Finansowane są działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego).