Historia TRATWY rozpoczęła się od Pozarządowego Ośrodka Informacji „Tratwa”, powołanego przy Stowarzyszeniu na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych w sierpniu 1997 roku jako spontaniczna próba przeciwdziałania skutkom powodzi, która niespełna miesiąc wcześniej nawiedziła południowo-zachodnie rejony Polski.

Podstawowym zadaniem Ośrodka było wyszukiwanie i promocja ofert pomocy oraz ułatwianie przepływu informacji między organizacjami pozarządowymi oferującymi różne formy pomocy a instytucjami przeciwdziałającymi skutkom powodzi w gminach i na poziomie ogólnopolskim.

Znaczący udział w powołaniu Ośrodka „Tratwa” miały: Fundusz Współpracy, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja dla Polski, Academy for Educational Development, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Wspólnota Robocza Organizacji Socjalnych.

W wyniku swoich działań Ośrodek „Tratwa” utworzył komputerową bazę danych (dostępną w Internecie) ponad 150 podmiotów, mających ofertę dla powodzian. W czterech numerach Biuletynu Informacyjnego „Tratwa” opisane zostały 94 programy i instytucje oferujące pomoc regionom dotkniętym klęską żywiołową. Łącznie wysłano ponad 8 tys. pakietów informacyjnych zawierających biuletyny, wnioski i indywidualne oferty pomocy.

Pracownicy ośrodka odwiedzili 32 miejscowości w katowickiem, legnickiem, jeleniogórskiem, wałbrzyskiem, opolskiem, tarnowskiem i nowosądeckiem. Zorganizowali także cztery spotkania, w których wzięły udział organizacje zaangażowane w usuwanie skutków powodzi: Program Poradnia FISE, Fundacja dla Polski, Fundacja im. Stefana Batorego, Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja SOS, Polska Akcja Humanitarna, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Polski Komitet Pomocy Społecznej. Dzięki tym działaniom za pośrednictwem Ośrodka zapewniono finansowanie ponad 100 projektów, a w ponad 200 indywidualnych przypadkach udało się znaleźć potrzebną pomoc. Dodatkowo, dzięki łączności internetowej, dwie rodziny w województwie wałbrzyskim otrzymały wsparcie z USA. Ośrodek wskazał także 10 projektów do finansowego wsparcia Niemieckiemu Parytetowemu Związkowi Dolnej Saksonii (siedem we Wrocławiu, dwa w Wałbrzychu, jeden w Jeleniej Górze).

Ponadto Ośrodek zorganizował szkolenia w zakresie: ,,Ustawa o zamówieniach publicznych i podatek VAT w ustawach i rozporządzeniach okołopowodziowych” oraz ,,Sposoby radzenia sobie ze stresem i osobami w sytuacji kryzysowej”.

Przeszkoliliśmy ponad 100 gmin w zakresie procedur zamówień publicznych, kredytów, podatków i pisania wniosków do instytucji finansowych w kraju i za granicą.

Przedstawiciel Ośrodka uczestniczył w pracach komisji przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacji dla Polski, opiniujących wnioski o wsparcie pochodzące z rejonów objętych powodzią. Pomagał też w opracowaniu 12 wniosków Partnerów Lokalnych FIP o podłączenie do Internetu (zostały pozytywnie rozpatrzone).

TRATWA współorganizowała z Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) dwie edycje Targów Pomocy Powodzianom oraz Powodziowy Okrągły Stół – w sumie w imprezach tych brało udział ponad 7 tysięcy osób .

Pozarządowy Ośrodek Informacyjny „Tratwa” przekształcił się w Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych – Pozarządowy Ośrodek Treningowy „Tratwa” w grudniu 1998 roku – obie inicjatywy połączyła osoba lidera (Roberta Drogosia). Centrum rozpoczęło działalność jako stała platforma informacyjna, konsultacyjna i szkoleniowa dla wrocławskich organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania projektów i kooperacji przy współpracy międzynarodowej.