AKTUALNIE PROWADZONE PROJEKTY:Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

 • Okres realizacji: 1.05.2021-31.12.2023;
 • Źródło finansowania: Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2021-2030, Priorytet 1. Umowa z Narodowym Instytutem Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Program realizowany przez:

 • Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”
 • Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych
 • Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”

Odbiorcy:

 • dolnośląskie organizacje pozarządowe, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, i których roczny przychód nie przekracza 30 tys. zł,
 • grupy nieformalne/samopomocowe z terenu Dolnego Śląska.

Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne. Jego celem jest wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska, realizowanych przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe na terenie województwa. Kwota dofinansowania mikrograntu to max. 10.000 zł.

Strona internetowa programu


Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego CZASOPRZESTRZEŃ

 • Okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2022, 01.01.2023-31.12.2023, 01.01.2024 – 31.12.2024
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, osób starszych, artystów i społeczności lokalnej osiedli Sępolno – Biskupin – Dąbie – Bartoszowice.

W ramach zadania prowadzone są:

 1. Czasoprzestrzeń – wspieranie projektów społeczno-kulturalnych poprzez animację partnerstw lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Organizacja warsztatów (o charakterze artystycznym, społecznym, sportowym, edukacyjnym i innym), miniprojektów i eventów dla adresatów zadania. Włączenie w działania lokalnych artystów. Udostępnienie przestrzeni dla artystów, grup i kolektywów.
 2. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – włączenie w działania wolontaryjne np. podczas dużych imprez organizowanych na terenie Wrocławia oraz udostępnianie infrastruktury na potrzeby realizacji projektów społeczno-kulturalno-edukacyjnych.
 3. Modernizacja obiektu w tym wymiana poszycia dachowego oraz okien oraz adaptacja do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA

 • Okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2022
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów.

W ramach zadania prowadzone są:

 1. Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych MOJE MIEJSCE – miejsce samorealizacji i samorozwoju młodzieży. W ramach Centrum działa Klub Młodzieżowy, otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach popołudniowych.
 2. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – wsparcie infrastrukturalne akcji miejskich, wsparcie infrastrukturalne wrocławskich NGO.
 3. Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA – animacja społeczno-kulturalna na rzecz mieszkańców Wrocławia, animacja partnerstw krajowych i międzynarodowych.
 4. Animacja działań na rzecz osób starszych, w tym bezpłatna oferta kursów języków obcych, warsztaty kulinarne, warsztaty komputerowe itp.
 5. Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, skierowane przede wszystkim do młodzieży.

Mikrogranty 2020/2021 – ścieżki ngo i młodzieżowa

Realizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella. Stowarzyszenie „Tratwa” jest partnerem wraz z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Okres realizacji: 7.01.2020-31.12.2022

 •     Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków gminy Wrocław.

Odbiorcy:

 • organizacje pozarządowe, które w momencie składania wniosku o dofinansowanie nie przekroczyły 5 lat działalności od daty rejestracji w KRS, innym właściwym rejestrze lub licząc od dnia powołania w przypadku podmiotów nie rejestrowanych,
 • organizacje pozarządowe, które w momencie składania wniosku przekroczyły 5 lat działalności od daty rejestracji, ale w ubiegłych latach nie były aktywne.

Działania: finansowe i merytoryczne wsparcie projektów realizowanych przez młode organizacje pozarządowe na rzecz środowisk lokalnych poprzez szkolenia, doradztwo oraz przyznawanie mikrograntów z obszaru pożytku publicznego. Projekt jest realizowany na terenie gminy Wrocław. Kwota dofinansowania mikrograntu: minimalnie 5000 zł, maksymalnie 10000 zł na jeden projekt. Stowarzyszenie Tratwa odpowiadało za opiekę merytoryczną/doradztwo adresowaną do młodych organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej Centrum Sektor 3.


PROJEKTY ZREALIZOWANE:

Jazda z pomysłami vol. 2

 • Okres realizacji: 01.10.2021-31.01.2023
 • Źródło finansowania: Europejski Korpus Solidarności.
 • To działanie propagujące wolontariat długoterminowy (roczny) i krótkoterminowy (dwumiesięczny), skierowany do młodzieży z Europy. W projekcie bierze udział 12 wolontariuszy z Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec przebywających na wolontariacie rocznym w naszym stowarzyszeniu. Wolontariusze w ramach działań zajmują się: organizowaniem wydarzeń społeczno-kulturalnych, animacjami w „Czasoprzestrzeni”, prowadzą warsztaty dla seniorów w PPM Zajezdni, prowadzą lekcje europejskie dla młodzieży z terenu woj. dolnośląskiego. Każdy z wolontariuszy zrealizuje indywidualny projekt o charakterze społeczno-kulturalnym.
 • W ramach wolontariatu dwumiesięcznego wolontariusze pracują w 5 grupach roboczych: logistycznej, komunikacyjnej, eventowej, komunikacji z biznesem, treningowej dla uchodźczyń z Ukrainy. Do tej pory uczestniczy w projekcie 26 wolontariuszy z Ukrainy, w tym uchodźców, oraz z Hiszpanii i Polski.
 • Wolontariusze zaangażowali się w pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy, która prowadzona jest przez nasze stowarzyszenie w CKAiIL „Czasoprzestrzeń”: (1.) Zespół „Biznesu i Komunikacji” jest odpowiedzialny za wyszukiwanie i kontakt z darczyńcami; (2.) Zespół „Logistyki i Transportu” zajmuje się zarządzaniem zaadaptowanym magazynem i koordynacją transportów; (3.) Zespół „Porozumienie z Ukraińcami” ma bezpośredni kontakt z uchodźcami, pomaga w tłumaczeniach polsko-ukraińskich; (4.) Zespół „Szkolenia dla Ukraińców” wspiera adaptację i prowadzi działania mające zwiększyć szanse uchodźców na rynku pracy (m.in. prowadząc lekcje języka polskiego i angielskiego).

PARTNER – międzynarodowy wolontariat tandemowy

 • Okres realizacji: 01.09.2021-31.08.2022
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany przez Paritaetische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH z Drezna – stowarzyszenie „Tratwa” zapewnia wkład finansowy, rzeczowy i wolontariacki.
 • Projekt skierowany do młodzieży i młodych dorosłych z Polski i z Niemiec.
 • Projekt realizowany od 2010 r. W okresie 2010-2018 r. partnerem niemieckiej organizacji Paritaetische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH było Stowarzyszenie TRATWA, obecnie jest to Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA z Torunia. W ramach projektu uczestnicy odbywają roczne praktyki wolontariackie, Polacy w Niemczech, a Niemcy w Polsce. Wolontariusze kontaktują się między sobą i animują wspólne projekty.
 • Obecnie Stowarzyszenie TRATWA jest instytucją przyjmującą dla dwóch wolontariuszy rocznie.  Od 2013 r. było u nas 11 osób. Pomagają w prowadzeniu Centrum PPM ZAJEZDNIA przy Legnickiej 65 (m.in. praca z młodzieżą, animacje językowe dla seniorów, projekty międzynarodowe).

PKS – Przegląd Kultury Studenckiej

 • Okres realizacji: 01.01.2022–31.12.2022.
 • Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia, w szczególności do studentów uczących się we Wrocławiu oraz społeczności lokalnej osiedli Sępolno – Biskupin – Dąbie – Bartoszowice.

W ramach zadania organizowany jest Przegląd Kultury Studenckiej (PKS), tj. prezentacja różnorodnych form twórczości artystycznej osób wywodzących się z wrocławskich środowisk studenckich. Podczas przeglądu zaprezentowane zostaną m.in. sztuki wizualne, koncerty, spektakle teatralne. Organizacja wydarzenia przyczyni się do rozwoju współpracy CKAiIL Czasoprzestrzeń ze środowiskiem artystycznym studentów, których prace zostaną zaprezentowane mieszkańcom Wro

MOBILNA PRACA Z MŁODZEŻĄ (program: LATARNIE PNWM)

 • Okres realizacji: 01.04.2021-31.03.2022
 • projekt jest współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w ramach programu LATARNIE PNWM.
 • Projekt skierowany jest do młodzieży, młodych dorosłych i animatorów młodzieży (w tym streetworkerów) z Polski i z Niemiec.
 • • Projekt zakłada uruchomienie procesu bliższej współpracy rozwijającej się we Wrocławiu sieci organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem pracy z młodzieżą (w tym młodzieżą defaworyzowaną), a placówkami i organizacjami „dachowymi” mobilnej pracy z młodzieżą z Niemiec. Projekt jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Chcemy animować regularne spotkania online zainteresowanych organizacji (na początek niewielka grupa inicjatywna z Wrocławia i Brandenburgii, przedstawiciele sieci i placówek) w celu zmapowania interesujących nas tematów oraz spotkania robocze „na żywo”. Równolegle chcemy prowokować/rozwijać kontakty animatorów młodzieży i samej młodzieży online z Polski i z Niemiec (małe grupy), w tym spotkania pomiędzy klubami/grupami młodzieżowymi w obszarze mobilnej pracy z młodzieżą.
 • Program LATARNIE PNWM: W okresie pandemii dążeniem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) jest wsparcie doświadczonych organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, instytucji edukacyjnych i placówek kształceniowych w roli symbolicznych „latarni” wskazujących innym drogę w działaniach na rzecz międzynarodowej wymiany młodzieży.
Logotyp organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

PKS – Przegląd Kultury Studenckiej

 • Okres realizacji: 11.01.2021–31.12.2021
 • Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia, w szczególności do studentów uczących się we Wrocławiu oraz społeczności lokalnej osiedli Sępolno – Biskupin – Dąbie – Bartoszowice

W ramach zadania organizowany jest Przegląd Kultury Studenckiej (PKS), tj. prezentacja różnorodnych form twórczości artystycznej osób wywodzących się z wrocławskich środowisk studenckich. Podczas przeglądu zaprezentowane zostaną m.in. sztuki wizualne, koncerty, spektakle teatralne. Organizacja wydarzenia przyczyni się do rozwoju współpracy CKAiIL Czasoprzestrzeń ze środowiskiem artystycznym studentów, których prace zostaną zaprezentowane mieszkańcom Wrocławia. Miejscem realizacji projektu będzie przestrzeń byłej zajezdni tramwajowej Dąbie (ul. Tramwajowa 1-3, Wrocław), gdzie funkcjonuje Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych – CZASOPRZESTRZEŃ. W celu powodzenia realizacji przedsięwzięcia zaplanowano uprzednie przygotowanie kompleksu budynków i terenu do działań w ramach PKS. Prace modernizacyjne przyczynią się do zwiększenia możliwości obiektu, w tym organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym również w okresie zimowym.


Europejska Solidarność w Akcji

 • Okres realizacji: 1.11.2020-31.01.2022
 • Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Europejski Korpus Solidarności.
 • Przeszkoliliśmy 97 wolontariuszy zagranicznych, przebywających na dwumiesięcznym wolontariacie, z zarządzania projektami społecznymi, pisania projektów społecznych, animowania społeczności lokalnej. Każda z trzech grup wolontariuszy przygotowała specjalne wydarzenie dla mieszkańców Wrocławia o charakterze społeczno-kulturalnym. Wolontariusze otrzymali wsparcie psychologiczne i doradcy zawodowego, mieli okazję poznać działalności różnych organizacji pozarządowych we Wrocławiu.

PARTNER – międzynarodowy wolontariat tandemowy

 • Okres realizacji: 01.09.2020-31.08.2021
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany przez Paritaetische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH z Drezna – stowarzyszenie „Tratwa” zapewnia wkład finansowy, rzeczowy i wolontariacki.
 • Projekt skierowany do młodzieży i młodych dorosłych z Polski i z Niemiec.
 • Projekt realizowany od 2010 r. W okresie 2010-2018 r. partnerem niemieckiej organizacji Paritaetische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH było Stowarzyszenie TRATWA, obecnie jest to Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA z Torunia. W ramach projektu uczestnicy odbywają roczne praktyki wolontariackie, Polacy w Niemczech, a Niemcy w Polsce. Wolontariusze kontaktują się między sobą i animują wspólne projekty.
 • Obecnie Stowarzyszenie TRATWA jest instytucją przyjmującą dla dwóch wolontariuszy rocznie.  Od 2013 r. było u nas 9 osób. Pomagają w prowadzeniu Centrum PPM ZAJEZDNIA przy Legnickiej 65 (m.in. praca z młodzieżą, animacje językowe dla seniorów, projekty międzynarodowe).

PKS – Przegląd Kultury Studenckiej

 • Okres realizacji: 01.02.2020-31.12.2020
 • Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia, w szczególności do studentów uczących się we Wrocławiu oraz społeczności lokalnej osiedli Sępolno – Biskupin – Dąbie – Bartoszowice

W ramach zadania organizowany jest Przegląd Kultury Studenckiej (PKS), tj. prezentacja różnorodnych form twórczości artystycznej osób wywodzących się z wrocławskich środowisk studenckich. Podczas przeglądu zaprezentowane zostaną m.in. sztuki wizualne, koncerty, spektakle teatralne. Organizacja wydarzenia przyczyni się do rozwoju współpracy CKAiIL Czasoprzestrzeń ze środowiskiem artystycznym studentów, których prace zostaną zaprezentowane mieszkańcom Wrocławia. Miejscem realizacji projektu będzie przestrzeń byłej zajezdni tramwajowej Dąbie (ul. Tramwajowa 1-3, Wrocław), gdzie funkcjonuje Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych – CZASOPRZESTRZEŃ. W celu powodzenia realizacji przedsięwzięcia zaplanowano uprzednie przygotowanie kompleksu budynków i terenu do działań w ramach PKS. Prace modernizacyjne przyczynią się do zwiększenia możliwości obiektu, w tym organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym również w okresie zimowym.


Volunteering is Solidarity vol. 2

 • Okres realizacji: 01.02.2020-31.01.2022
 • Źródło finansowania: Europejski Korpus Solidarności.

Wolontariusze w ramach projektu działali w kilku sferach:

 • Realizacja projektów o charakterze animacji społeczno-kulturowej wokół Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych (CKAiIL) CZASOPRZESTRZEŃ. Wolontariusze EKS uczestniczyli w innowacyjnym projekcie społecznym polegającym na wspieraniu swoimi działaniami Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych (CKAiIL) CZASOPRZESTRZEŃ, miejsca różnorodnych działań: kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, sportowych, proekologicznych i skierowanych do społeczności lokalnej.
 • W PPM ZAJEZDNIA wolontariusze prowadzili szereg warsztatów, które odbywały się cyklicznie raz na tydzień, głównie z grupami seniorów (warsztaty językowe i kulinarne).
 • Wolontariusze mieli możliwość wypracowania i prowadzenia autorskich projektów kulturalnych i społecznych, przy wsparciu naszej organizacji. Otrzymali dostęp do infrastruktury, zarządzanych przez nas obiektów, wsparcie merytoryczne oraz sieć kontaktów do organizacji i instytucji współpracujących z nami.
 • Ze względu zaistniałą w 2020 i 2021 roku sytuację epidemiologiczną wolontariusze brali udział w projektach Stowarzyszenia “Tratwa”, wspierających działania pomocowe dla lokalnej społeczności, takie jak pakowanie paczek żywnościowych dla najuboższych itp.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

 • Okres realizacji: 1.01.2020-30.11.2020
 • Źródło finansowania: Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018, Priorytet 1. Umowa z Narodowym Instytutem Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Program realizowany przez:

 • Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”
 • Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych
 • Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”

Odbiorcy:

 • dolnośląskie organizacje pozarządowe, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, i których roczny przychód nie przekracza 25 tys. zł,
 • grupy nieformalne/samopomocowe z terenu Dolnego Śląska.

Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne. Jego celem jest wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska, realizowanych przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe na terenie województwa. Kwota dofinansowania mikrograntu to max. 5000 zł.

Strona internetowa programu


PARTNER – międzynarodowy wolontariat tandemowy

 • Okres realizacji: 01.09.2019-31.08.2020
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany przez Paritaetische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH z Drezna – stowarzyszenie „Tratwa” zapewnia wkład finansowy, rzeczowy i wolontariacki.
 • Projekt skierowany do młodzieży i młodych dorosłych z Polski i z Niemiec.
 • Projekt realizowany od 2010 r. W okresie 2010-2018 r. partnerem niemieckiej organizacji Paritaetische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH było Stowarzyszenie TRATWA, obecnie jest to Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA z Torunia. W ramach projektu uczestnicy odbywają roczne praktyki wolontariackie, Polacy w Niemczech, a Niemcy w Polsce. Wolontariusze kontaktują się między sobą i animują wspólne projekty.
 • Obecnie Stowarzyszenie TRATWA jest instytucją przyjmującą dla jednego wolontariusza rocznie.  Od 2013 r. było u nas 7 osób. Pomagają w prowadzeniu Centrum PPM ZAJEZDNIA przy Legnickiej 65 (m.in. praca z młodzieżą, animacje językowe dla seniorów, projekty międzynarodowe).

Volunteering is Solidarity

 • Okres realizacji: 01.02.2019-30.06.2020
 • Źródło finansowania: Europejski Korpus Solidarności.

Wolontariusze w ramach projektu działali w kilku sferach:

 • Realizacja projektów o charakterze animacji społeczno-kulturowej wokół Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych (CKAiIL) CZASOPRZESTRZEŃ. Wolontariusze EVS uczestniczyli w innowacyjnym projekcie społecznym polegającym na wspieraniu swoimi działaniami Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych (CKAiIL) CZASOPRZESTRZEŃ, miejsca różnorodnych działań: kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, sportowych, proekologicznych i skierowanym do społeczności lokalnej.
 • W PPM ZAJEZDNIA wolontariusze prowadzili szereg warsztatów, które odbywały się cyklicznie raz na tydzień, głównie z grupami seniorów (warsztaty językowe i kulinarne).
 • Wolontariusze mieli możliwość wypracowania i prowadzenia autorskich projektów kulturalnych i społecznych, przy wsparciu naszej organizacji. Otrzymali dostęp do infrastruktury, zarządzanych przez nas obiektów, wsparcie merytoryczne oraz sieć kontaktów do organizacji i instytucji współpracujących z nami.
 • Ze względu zaistniałą w 2020 roku sytuację epidemiologiczną wolontariusze brali udział w projektach Stowarzyszenia “Tratwa”, wspierających działania pomocowe dla lokalnej społeczności, takie jak pakowanie paczek żywnościowych dla najuboższych, szycie maseczek wielorazowych i produkowanie przyłbic dla jednostek służby zdrowia, hospicjów, domów pomocy społecznej itp.

Root into ”Time’n’Space”

 • Okres realizacji: 01.08.2018-31.12.2018
 • Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus +

Wolontariusze w ramach projektu działali w kilku sferach:

 • Realizacja projektów o charakterze animacji społeczno-kulturowej wokół Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych (CKAiIL) CZASOPRZESTRZEŃ. Wolontariusze EVS uczestniczyli w innowacyjnym projekcie społecznym polegającym na wspieraniu swoimi działaniami Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych (CKAiIL) CZASOPRZESTRZEŃ, miejsca różnorodnych działań: kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, sportowych, proekologicznych i skierowanym do społeczności lokalnej.
 • W PPM ZAJEZDNIA wolontariusze prowadzili szereg warsztatów, które odbywały się cyklicznie raz na tydzień, głównie z grupami seniorów (warsztaty językowe i kulinarne).
 • Wolontariusze mieli możliwość wypracowania i prowadzenia autorskich projektów kulturalnych i społecznych, przy wsparciu naszej organizacji. Otrzymali dostęp do infrastruktury, zarządzanych przez nas obiektów, wsparcie merytoryczne oraz sieć kontaktów do organizacji i instytucji współpracujących z nami.

Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego CZASOPRZESTRZEŃ

 • Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2020
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do dzieci, młodzieży, osób starszych, artystów i społeczności lokalnej osiedli Sępolno – Biskupin – Dąbie – Bartoszowice.

W ramach zadania prowadzone są:

 1. Czasoprzestrzeń – wspieranie projektów społeczno-kulturalnych poprzez animację partnerstw lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Organizacja warsztatów (o charakterze artystycznym, społecznym, sportowym, edukacyjnym i innym), miniprojektów i eventów dla adresatów zadania. Włączenie w działania lokalnych artystów, którzy w Zajezdni Dąbie mają swoje pracownie.
 2. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – włączenie w działania wolontaryjne np. podczas dużych imprez organizowanych na terenie Wrocławia oraz udostępnianie infrastruktury na potrzeby realizacji projektów społeczno-kulturalno-edukacyjnych.

Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA

 • Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2020
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów.

W ramach zadania prowadzone są:

 1. Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych MOJE MIEJSCE – miejsce samorealizacji i samorozwoju młodzieży. W ramach Centrum działa Klub Młodzieżowy, otwarty od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych.
 2. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – wsparcie infrastrukturalne akcji miejskich, wsparcie infrastrukturalne wrocławskich NGO.
 3. Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA – animacja społeczno-kulturalna na rzecz mieszkańców Wrocławia, animacja partnerstw krajowych i międzynarodowych.
 4. Animacja działań na rzecz osób starszych, w tym bezpłatna oferta kursów języków obcych, warsztaty kulinarne, warsztaty komputerowe itp.

NOC-MOC DIALOGU

 • Okres realizacji: 25.10.-30.11.2019
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia

8 listopada 2019 r., w Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA przy ul. Legnickiej 65, odbyła się NOC DIALOGU (20.00-01.30) – spotkanie uczestników dialogu społecznego we Wrocławiu (przedstawicieli Rad Osiedli, organizacji pozarządowych, Młodzieżowej Rady Miasta, obywateli) z pracownikami samorządu Wrocławia odpowiedzialnymi za poszczególne obszary.

Rozmowy toczyły się wokół 4 tematów:

 • Czyj jest Wrocław? O procesach partycypacji i szeroko pojętej odpowiedzialności za jakość życia w mieście.
 • Gdzie jest młodzież? O potrzebie słuchania i wspierania młodzieży.
 • Czy Wrocław jest otwarty? O potrzebie dialogu międzykulturowego.
 • Wrocław – sposób użycia. O dostępności przestrzeni miejskiej i potrzebie rozumienia siebie nawzajem.

ZIP-ZAP – warsztaty animacji językowej

 • Okres realizacji: 23.08.-16.12.2019
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM)
 • Warsztaty skierowane do Organizatorów Polsko-Niemieckich Spotkań Młodzieży i animatorów młodzieży

11 października 2019 r., w Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA, przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu, odbyły się warsztaty animacji językowej ZIP-ZAP. Animacja językowa to metoda pracy w grupach międzynarodowych, która jako medium wykorzystuje język obcy i sytuację spotkania osób z różnych kultur.

Program warsztatów bazował na wydanym przez PNWM podręczniku.


PKS – Przegląd Kultury Studenckiej

 • Okres realizacji: 01.04–31.12.2019
 • Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia, w szczególności do studentów uczących się we Wrocławiu oraz społeczności lokalnej osiedli Sępolno – Biskupin – Dąbie – Bartoszowice

W ramach zadania organizowany jest Przegląd Kultury Studenckiej (PKS), tj. prezentacja różnorodnych form twórczości artystycznej osób wywodzących się z wrocławskich środowisk studenckich. Podczas przeglądu zaprezentowane zostaną m.in. sztuki wizualne, koncerty, spektakle teatralne. Organizacja wydarzenia przyczyni się do rozwoju współpracy CKAiIL Czasoprzestrzeń ze środowiskiem artystycznym studentów, których prace zostaną zaprezentowane mieszkańcom Wrocławia. Miejscem realizacji projektu będzie przestrzeń byłej zajezdni tramwajowej Dąbie (ul. Tramwajowa 1-3, Wrocław), gdzie funkcjonuje Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych – CZASOPRZESTRZEŃ. W celu powodzenia realizacji przedsięwzięcia zaplanowano uprzednie przygotowanie lokalu i terenu do działań w ramach PKS. Prace modernizacyjne przyczynią się do zwiększenia możliwości obiektu, w tym organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym również w okresie zimowym.


Volunteering is Sharing

 • Okres realizacji: 01.02.2018-30.06.2019
 • Źródło finansowania: Europejski Korpus Solidarności

Wolontariusze EVS w ramach projektu „Volunteering is sharing” mieli kilka przestrzeni działania: wydarzenia w CZASOPRZESTRZENI, warsztaty realizowane w PPM ZAJEZDNIA, animacje realizowane w ramach inicjatywy „Jazda z Pomysłami” oraz ich projekty indywidualne.

 • Realizacja projektów o charakterze animacji społeczno-kulturowej wokół Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych (CKAiIL) CZASOPRZESTRZEŃ. Wolontariusze EVS uczestniczyli w innowacyjnym projekcie społecznym polegającym na wspieraniu swoimi działaniami Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych (CKAiIL) CZASOPRZESTRZEŃ, miejsca różnorodnych działań: kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, sportowych, proekologicznych i skierowanym do społeczności lokalnej.
 • W PPM ZAJEZDNIA wolontariusze prowadzili szereg warsztatów, które odbywały się cyklicznie raz na tydzień, głównie z grupami seniorów: język angielski (dwie grupy zaawansowania), język francuski, warsztaty kulinarne.
 • „Jazda z pomysłami” – mobilne centrum animacji w mniejszych miejscowościach na Dolnym Śląsku.
  Jednym z celów projektu było promowanie głównych priorytetów programu Erasmus+, w tym idei wolontariatu międzynarodowego i idei mobilności, rozwijanie poczucia wspólnoty i świadomości europejskiej wśród młodzieży z mniejszych miejscowości na Dolnym Śląsku. Przy współpracy ze szkołami i instytucjami publicznymi wolontariusze przeprowadzili zajęcia warsztatowe dotyczące m.in.: promocji społeczeństwa uczestniczącego, animacji językowych, edukacji międzykulturowej, mobilności, demokracji etc. W wielu przypadkach odwiedziliśmy naszych stałych partnerów, udało się nam również nawiązać nowe partnerstwa.
 • Wolontariusze mieli możliwość wypracowania i prowadzenia autorskich projektów kulturalnych i społecznych, przy wsparciu naszej organizacji. Otrzymali dostęp do infrastruktury, zarządzanych przez nas obiektów, wsparcie merytoryczne oraz sieć kontaktów do organizacji i instytucji współpracujących z nami.

PARTNER – międzynarodowy wolontariat tandemowy

 • Okres realizacji: 01.09.2018-31.08.2019
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany przez Paritaetische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH z Drezna – stowarzyszenie „Tratwa” zapewnia wkład finansowy, rzeczowy i wolontariacki.
 • Projekt skierowany do młodzieży i młodych dorosłych z Polski i z Niemiec.
 • Projekt realizowany od 2010 r. W okresie 2010-2018 r. partnerem niemieckiej organizacji Paritaetische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH było Stowarzyszenie TRATWA, obecnie jest to Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA z Torunia. W ramach projektu uczestnicy odbywają roczne praktyki wolontariackie, Polacy w Niemczech, a Niemcy w Polsce. Wolontariusze kontaktują się między sobą i animują wspólne projekty.
 • Obecnie Stowarzyszenie TRATWA jest instytucją przyjmującą dla jednego wolontariusza rocznie.  Od 2013 r. było u nas 7 osób. Pomagają w prowadzeniu Centrum PPM ZAJEZDNIA przy Legnickiej 65 (m.in. praca z młodzieżą, animacje językowe dla seniorów, projekty międzynarodowe).

Dolnośląski  Fundusz  Małych  Inicjatyw

 • Okres realizacji: 1.05.2018-31.12.2019
 • Źródło finansowania: Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018, Priorytet 1. Umowa z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Program realizowany przez:

 • Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”,
 • Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych,
 • Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

Odbiorcy:

 • organizacje pozarządowe, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, i których roczny przychód nie przekracza 25 tys. zł.
 • grupy nieformalne/samopomocowe

Program miał  za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne. Jego celem było wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska, realizowanych przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe na terenie województwa. Kwota dofinansowania mikrograntu wynosiła  max. 5000 zł.

Strona internetowa programu


PKS – Przegląd Kultury Studenckiej

 • Okres realizacji: 10.02.2018–31.12.2018
 • Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia, w szczególności do studentów uczących się we Wrocławiu oraz społeczności lokalnej osiedli Sępolno – Biskupin – Dąbie – Bartoszowice

W ramach zadania organizowany jest Przegląd Kultury Studenckiej (PKS), tj. prezentacja różnorodnych form twórczości artystycznej osób wywodzących się z wrocławskich środowisk studenckich. Podczas przeglądu zaprezentowane zostaną m.in. sztuki wizualne, koncerty, spektakle teatralne. Organizacja wydarzenia przyczyni się do rozwoju współpracy CKAiIL Czasoprzestrzeń ze środowiskiem artystycznym studentów, których prace zostaną zaprezentowane mieszkańcom Wrocławia. Miejscem realizacji projektu będzie przestrzeń byłej zajezdni tramwajowej Dąbie (ul. Tramwajowa 1-3, Wrocław), gdzie funkcjonuje Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych – CZASOPRZESTRZEŃ. W celu powodzenia realizacji przedsięwzięcia zaplanowano uprzednie przygotowanie lokalu i terenu do działań w ramach PKS. Prace modernizacyjne przyczynią się do zwiększenia możliwości obiektu, w tym organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym również w okresie zimowym.


Mikrogranty 2018/2019 – ścieżki ngo i młodzieżowa

Realizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella. Stowarzyszenie „Tratwa” jest partnerem wraz z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych.

 • Okres realizacji: 1.02.2018-31.12.2019
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków gminy Wrocław.
 • Odbiorcy: organizacje pozarządowe, które w momencie składania wniosku o dofinansowanie nie przekroczyły 5 lat działalności od daty rejestracji w KRS, innym właściwym rejestrze lub licząc od dnia powołania w przypadku podmiotów nierejestrowanych.
 • Działania: finansowe i merytoryczne wsparcie projektów realizowanych przez młode organizacje pozarządowe na rzecz środowisk lokalnych poprzez szkolenia, doradztwo oraz przyznawanie mikrograntów z obszaru pożytku publicznego. Projekt jest realizowany na terenie gminy Wrocław. Kwota dofinansowania mikrograntu: minimalnie 5000 zł, maksymalnie 10000 zł na jeden projekt. Stowarzyszenie Tratwa odpowiadało za opiekę merytoryczną/doradztwo adresowaną do młodych organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej Centrum Sektor 3.


TERENOWA PRACA Z MŁODZIEŻĄ (MOBILE YOUTHWORK)

 • Okres realizacji: 1.10.2017-30.09.2019
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków AKTION MENSCH
 • Projekt skierowany do animatorów młodzieży i młodzieży z Wrocławia

Projekt realizowany był we współpracy z International Society for Mobile Youthwork i obejmował warsztaty ze streetworkingu, część praktyczną (Mobilna Praca z Młodzieżą) i wizytę studyjną w Stuttgarcie, gdzie od 50 lat funkcjonuje miejski program streetworkingu (Mobile Jugendarbeit), którego operatorem jest  m.in. ISMO.

Tematyka zajęć:

 • analiza przestrzeni społecznej,
 • model pracy terenowej z młodzieżą,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu  młodzieży,
 • streetworking jako metoda pracy socjalnej,
 • praca grupowa i środowiskowa z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem,
 • praca projektowa.

Volunteering matters – non-formal education = life-changing experience

 • Okres realizacji: 01.02.2017-30.06.2018
 • Źródło finansowania: Erasmus+ Programme
 1. Wolontariusze EVS w ramach projektu „Volunteering matters – non-formal education = life-changing experience” mieli kilka przestrzeni działania: wydarzenia w CZASOPRZESTRZENI, warsztaty realizowane w PPM ZAJEZDNIA, animacje realizowane w ramach inicjatywy „Jazda z Pomysłami” oraz ich projekty indywidualne.
  Realizacja projektów o charakterze animacji społeczno-kulturowej wokół Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych (CKAiIL) CZASOPRZESTRZEŃ
  Wolontariusze EVS uczestniczyli, szczególnie w okresie marzec–czerwiec 2017 w innowacyjnym projekcie społecznym polegającym na tworzeniu Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych (CKAiIL) CZASOPRZESTRZEŃ, miejsca różnorodnych działań: kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, sportowych, proekologicznych, skierowanym do społeczności lokalnych. Początkowe działania dotyczyły głównie drobnych prac remontowych i przygotowaniu części obiektu do organizacji wydarzeń. Wolontariusze odświeżyli i zaaranżowani swój własny pokój do pracy.
  W CZASOPRZESTRZENI wolontariusze EVS realizowali część projektów indywidualnych oraz wspierali bieżące wydarzenia (promocja, planowanie, kontakt z artystami/gośćmi, animacje, obsługa sceny, sprzątanie).
 2. W PPM ZAJEZDNIA wolontariusze prowadzili szereg warsztatów, które odbywały się cyklicznie raz na tydzień, głównie z grupami seniorów: język angielski (dwie grupy zaawansowania), język francuski, warsztaty kulinarne.
 3. „Jazda z pomysłami” mobilne centrum animacji w mniejszych miejscowościach na Dolnym Śląsku
  Jednym z celów projektu było promowanie głównych priorytetów programu Erasmus+, w tym idei wolontariatu międzynarodowego i idei mobilności, rozwijanie poczucia wspólnoty i świadomości europejskiej wśród młodzieży z mniejszych miejscowości na Dolnym Śląsku. Przy współpracy ze szkołami i instytucjami publicznymi wolontariusze przeprowadzili zajęcia warsztatowe dotyczące m.in.: promocji społeczeństwa uczestniczącego, animacji językowych, edukacji międzykulturowej, mobilności, demokracji etc. W wielu przypadkach odwiedziliśmy naszych stałych partnerów, udało się nam również nawiązać nowe partnerstwa.
 4. Wolontariusze mieli możliwość wypracowania i prowadzenia autorskich projektów kulturalnych i społecznych, przy wsparciu naszej organizacji. Otrzymali dostęp do infrastruktury, zarządzanych przez nas obiektów, wsparcie merytoryczne oraz sieć kontaktów do organizacji i instytucji współpracujących z nami.

PKS – Przegląd Kultury Studenckiej

 • Okres realizacji: 23.10–31.12.2017
 • Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia, w szczególności do studentów uczących się we Wrocławiu oraz społeczności lokalnej osiedli Sępolno – Biskupin – Dąbie – Bartoszowice

W ramach zadania zorganizowano Przegląd Kultury Studenckiej (PKS), tj. prezentację różnorodnych form twórczości artystycznej osób wywodzących się z wrocławskich środowisk studenckich. Podczas przeglądu przedstawione zostały m.in. sztuki wizualne, odbyły się koncerty, spektakle teatralne. Organizacja wydarzenia przyczyniła się również do rozwoju współpracy CKAiIL Czasoprzestrzeń ze środowiskiem artystycznym studentów, których prace zostały zaprezentowane mieszkańcom Wrocławia. Miejscem realizacji projektu były przestrzenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie (ul. Trmawajowa 1-3, Wrocław), gdzie funkcjonuje Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych – CZASOPRZESTRZEŃ. W celu powodzenia realizacji przedsięwzięcia zaplanowano uprzednie przygotowanie lokalu i terenu do działań w ramach PKS. Prace modernizacyjne przyczyniły się do zwiększenia możliwości obiektu, w tym umożliwiły organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym (również w okresie zimowym).


Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego CZASOPRZESTRZEŃ

 • Okres realizacji: 01.03-31.12.2017
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do dzieci, młodzieży, osób starszych, artystów i społeczności lokalnej osiedli Sępolno – Biskupin – Dąbie – Bartoszowice.

W ramach zadania prowadzone były:

 1. Czasoprzestrzeń – wspieranie projektów społeczno-kulturalnych poprzez animację partnerstw lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Organizacja warsztatów (o charakterze artystycznym, społecznym, sportowym, edukacyjnym i innym), miniprojektów i eventów dla adresatów zadania. Włączenie w działania lokalnych artystów, którzy w Zajezdni Dąbie mają swoje pracownie.
 2. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – włączenie w działania wolontaryjne np. podczas dużych imprez organizowanych na terenie Wrocławia oraz udostępnianie infrastruktury na potrzeby realizacji projektów społeczno-kulturalno-edukacyjnych, w tym działania podczas World Games 2017.

Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA

 • Okres realizacji: 01.01-31.12.2017
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia – dzieci, młodzieży i seniorów.

W ramach zadania prowadzone były:

 1. Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych MOJE MIEJSCE dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 2. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – zaplecze infrastrukturalne na potrzeby Miejskiego Wolontariatu Akcyjnego.
 3. Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA – wsparcie projektów międzykulturowych poprzez animację partnerstw międzynarodowych i udostępnianie infrastruktury (noclegi, sale warsztatowe, kuchnie i inne).
 4. Animacja działań na rzecz osób starszych.
 5. Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla każdej grupy wiekowej.

EVS Volunteers in European Capital of Culture 2016 Wrocław

 • Okres realizacji: 01.05.2016-30.04.2017
 • Źródło finansowania: Erasmus+

Jednym z głównych celów było zaangażowanie wolontariuszy we wsparcie wydarzeń realizowanych podczas Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu. W tym obszarze udało się osiągnąć założony na etapie wnioskowania cel czyli rozwinięcie kompetencji wolontariuszy w obszarze organizacji i promocji działań kulturalnych widocznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Dodatkowo dzięki nawiązaniu nowych kontaktów m.in. z organizatorami, z lokalnymi wolontariuszami i uczestnikami Europejskiej Stolicy Kultury, wolontariusze promowali Program Erasmus+, w tym wolontariat międzynarodowy i świadomość międzykulturową wśród tych grup.

Praca przy wydarzeniu na skalę światową, ważnym dla naszego miasta i kraju, była dla wolontariuszy niesamowitym polem do rozwoju osobistego, samodoskonalenia i poszerzenia horyzontów. Wolontariusze pomagali przy organizacji wielu wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach ESK, między innymi podczas „NieKongresu Animatorów Kultury” w ramach Festiwalu Slot, podczas wielkiego finału cyklu „Głos Wykluczonych” we współpracy z fundacją Jutropera, podczas wydarzenia Singing Europe, podczas międzynarodowego festiwalu teatralnego Olimpiada Teatralna.


Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA

 • Okres realizacji: 01.01-31.12.2016
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia – dzieci, młodzieży i seniorów.

W ramach zadania prowadzone były:

 1. Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych MOJE MIEJSCE dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 2. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – zaplecze infrastrukturalne na potrzeby Miejskiego Wolontariatu Akcyjnego.
 3. Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA – wsparcie projektów międzykulturowych poprzez animację partnerstw międzynarodowych i udostępnianie infrastruktury (noclegi, sale warsztatowe, kuchnie i inne).
 4. Animacja działań na rzecz osób starszych.
 5. Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla każdej grupy wiekowej.

„Together with the Community” – Wolontariat Europejski EVS

 • Okres realizacji: 01.07.2015-30.04.2016
 • Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Jednym z głównych założeń projektu była praca wolontariuszy z młodzieżą oraz seniorami działającymi w Młodzieżowym Centru Postaw Prospołecznych „Moje Miejsce” w centrum PPM ZAJEZDNIA prowadzonym przez naszą organizację. Wolontariusze rozwijali kompetencje liderskie oraz umiejętność pracy ze zróżnicowanymi grupami z wykorzystaniem zasad edukacji nieformalnej. Aktywnie działali na rzecz lokalnej społeczności organizując różnego rodzaju warsztaty i projekty społeczno-kulturalne. Przyczynili się tym samym do szerzenia i zwiększenia świadomości międzykulturowej, a także integracji europejskiej.

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

 • Okres realizacji: 01.03.2015-31.12.2015
 • Źródło finansowania: UM WD.
 • Zapewnienie funkcjonowania 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych na terenie województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA

 • Okres realizacji: 01.02-31.12.2015
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia – dzieci, młodzieży i seniorów.

W ramach zadania prowadzone były:

 1. Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych MOJE MIEJSCE dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 2. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – zaplecze infrastrukturalne na potrzeby Miejskiego Wolontariatu Akcyjnego.
 3. Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA – wsparcie projektów międzykulturowych poprzez animację partnerstw międzynarodowych i udostępnianie infrastruktury (noclegi, sale warsztatowe, kuchnie i inne).

Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych MOJE MIEJSCE

 • Okres realizacji: 01.09.2014-31.12.2014.
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do młodzieży z pieczy zastępczej oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 14-25. lat (40 osób) – kontynuacja projektu „Moje miejsce NGO”.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

 • Okres realizacji: 01.06.2014-30.11.2016
 • Źródło finansowania: FIO-MPiPS.
 • Fundusz małych grantów dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych. Projekt realizowany w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją Umbrella.

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

 • Okres realizacji: 01.03.2014-31.12.2014.
 • Źródło finansowania: UM WD.
 • Zapewnienie funkcjonowania 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych na terenie województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych.

„My place NGO – Youth work and non-formal education” –  Młodzież w działaniu. Wolontariat Europejski EVS

 • Okres realizacji: 01.01.2014-31.01.2015
 • Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Czterech wolontariuszy wspierało nasze działania na rzecz tworzenia odpowiednich warunków pracy z młodymi ludźmi (Moje Miejsce NGO). Z wykorzystaniem zasad edukacji nieformalnej zdobywali doświadczenie potrzebne do współpracy z młodzieżą wykluczoną społecznie. Początkowo projekt polegał na realizacji projektów wspólnie z podopiecznymi Mojego Miejsca, następnie wolontariusze realizowali własne inicjatywy animujące społeczność lokalną, dotyczące dobrych praktyk pracy z dziećmi i młodzieżą.

Moje miejsce NGO

 • Okres realizacji: 01.01.2012-31.12.2014
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Partnerstwo: projekt realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 • Projekt skierowany do młodzieży z pieczy zastępczej oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 16-25 lat (30 osób). Beneficjenci projektu uczestniczyli w cotygodniowych warsztatach, byli zaangażowani w wolontariaty, zrealizowali małe projekty o charakterze animacji społeczno-kulturalnej. W ramach zadania wypracowany został model rozwoju usług społecznych skierowanych do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, na przykładzie rozwiązań niemieckich. Model jest wdrażany na gruncie polskim przy uwzględnieniu polskiego prawodawstwa i struktur administracyjnych.

Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego

 • Okres realizacji: 01.01.2012-31.12.2013.
 • Źródło finansowania: UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Zapewnienie funkcjonowania 16 Lokalnych Inkubatorów NGO na terenie województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3

 • Okres realizacji: 01.01.2011-28.02.2013.
 • Źródło finansowania: UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Aktywizacja społeczności i małych organizacji pozarządowych na terenie Dolnego Śląska. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Umbrella.

PARTNER – międzynarodowy wolontariat tandemowy

 • Okres realizacji: 30.08.2010-31.08.2018
 • Źródło finansowania: RFN oraz ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Saksonia-Polska – stowarzyszenie „Tratwa” zapewnia wkład rzeczowy i wolontariacki
 • Projekt międzynarodowy, skierowany do młodzieży polskiej i niemieckiej, propagujący ideę wolontariatu długoterminowego, realizowany w partnerstwie z Paritaetische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH. W ramach zadania uczestnicy w polsko-niemieckich tandemach realizują małe projekty na rzecz środowisk lokalnych.

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem

 • Okres realizacji: 01.08.2010-31.03.2012.
 • Źródło finansowania: UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia.

PATRON – Zintegrowany Program Promocji Przedsiębiorczości wśród Młodzieży

 • Okres realizacji: 01.06.2006-30.06.2008.
 • Źródło finansowania: EFS ZPORR.
 • Popularyzacja przedsiębiorczości wśród młodych dorosłych.

Cyber-ręka Lidera Wspieranie Liderów przemian społecznych w Polsce

 • Okres realizacji: 01.06.2005– 31.03.2008.
 • Źródło finansowania: program IW EQUAL.
 • Źródło finansowania w latach 2007-2010: Gmina Wrocław.
 • Cyber-ręka rusza w teren w latach 2009-2010. Źródło finansowania: PO FIO.
 • Program wieloletni realizowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie beneficjentów zarówno we Wrocławiu, jak i na Dolnym Śląsku. Celem była pomoc młodym bezrobotnym w stworzeniu dla siebie miejsc pracy w sektorze pozarządowym. Szkolenia w zakresie działalności NGO, 6-miesięczne subsydiowane zatrudnienie w organizacjach pozarządowych.