AKTUALNIE PROWADZONE PROJEKTY:

Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego CZASOPRZESTRZEŃ

 • Okres realizacji: 01.01-31.12.2018
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do dzieci, młodzieży, osób starszych, artystów i społeczności lokalnej osiedli Sępolno – Biskupin – Dąbie – Bartoszowice.

W ramach zadania prowadzone są:

 1. Czasoprzestrzeń – wspieranie projektów społeczno-kulturalnych poprzez animację partnerstw lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Organizacja warsztatów (o charakterze artystycznym, społecznym, sportowym, edukacyjnym i innym), miniprojektów i eventów dla adresatów zadania. Włączenie w działania lokalnych artystów, którzy w Zajezdni Dąbie mają swoje pracownie.
 2. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – włączenie w działania wolontaryjne np. podczas dużych imprez organizowanych na terenie Wrocławia oraz udostępnianie infrastruktury na potrzeby realizacji projektów społeczno-kulturalno-edukacyjnych.

Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA

 • Okres realizacji: 01.01-31.12.2018
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia – dzieci, młodzieży i seniorów.

W ramach zadania prowadzone są:

 1. Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych MOJE MIEJSCE dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 2. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – zaplecze infrastrukturalne na potrzeby Miejskiego Wolontariatu Akcyjnego.
 3. Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA – wsparcie projektów międzykulturowych poprzez animację partnerstw międzynarodowych i udostępnianie infrastruktury (noclegi, sale warsztatowe, kuchnie i inne).
 4. Animacja działań na rzecz osób starszych.
 5. Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla każdej grupy wiekowej.

PARTNER – międzynarodowy wolontariat tandemowy

 • Okres realizacji: 30.08.2010-31.08.2018
 • Źródło finansowania: RFN oraz ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Saksonia-Polska – stowarzyszenie „Tratwa” zapewnia wkład rzeczowy i wolontariacki.
 • Projekt międzynarodowy, skierowany do młodzieży polskiej i niemieckiej, propagujący ideę wolontariatu długoterminowego, realizowany w partnerstwie z Paritaetische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH. W ramach zadania uczestnicy w polsko-niemieckich tandemach realizują małe projekty na rzecz środowisk lokalnych.

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE:

Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego CZASOPRZESTRZEŃ

 • Okres realizacji: 01.03-31.12.2017
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do dzieci, młodzieży, osób starszych, artystów i społeczności lokalnej osiedli Sępolno – Biskupin – Dąbie – Bartoszowice.

W ramach zadania prowadzone były:

 1. Czasoprzestrzeń – wspieranie projektów społeczno-kulturalnych poprzez animację partnerstw lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Organizacja warsztatów (o charakterze artystycznym, społecznym, sportowym, edukacyjnym i innym), miniprojektów i eventów dla adresatów zadania. Włączenie w działania lokalnych artystów, którzy w Zajezdni Dąbie mają swoje pracownie.
 2. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – włączenie w działania wolontaryjne np. podczas dużych imprez organizowanych na terenie Wrocławia oraz udostępnianie infrastruktury na potrzeby realizacji projektów społeczno-kulturalno-edukacyjnych, w tym działania podczas World Games 2017.

Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA

 • Okres realizacji: 01.01-31.12.2017
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia – dzieci, młodzieży i seniorów.

W ramach zadania prowadzone były:

 1. Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych MOJE MIEJSCE dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 2. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – zaplecze infrastrukturalne na potrzeby Miejskiego Wolontariatu Akcyjnego.
 3. Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA – wsparcie projektów międzykulturowych poprzez animację partnerstw międzynarodowych i udostępnianie infrastruktury (noclegi, sale warsztatowe, kuchnie i inne).
 4. Animacja działań na rzecz osób starszych.
 5. Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla każdej grupy wiekowej.

PARTNER – międzynarodowy wolontariat tandemowy

 • Okres realizacji: 30.08.2010-31.08.2017
 • Źródło finansowania: RFN oraz ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Saksonia-Polska – stowarzyszenie „Tratwa” zapewnia wkład rzeczowy i wolontariacki
 • Projekt międzynarodowy, skierowany do młodzieży polskiej i niemieckiej, propagujący ideę wolontariatu długoterminowego, realizowany w partnerstwie z Paritaetische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH. W ramach zadania uczestnicy w polsko-niemieckich tandemach realizują małe projekty na rzecz środowisk lokalnych.

Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA

 • Okres realizacji: 01.01-31.12.2016
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia – dzieci, młodzieży i seniorów.

W ramach zadania prowadzone były:

 1. Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych MOJE MIEJSCE dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 2. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – zaplecze infrastrukturalne na potrzeby Miejskiego Wolontariatu Akcyjnego.
 3. Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA – wsparcie projektów międzykulturowych poprzez animację partnerstw międzynarodowych i udostępnianie infrastruktury (noclegi, sale warsztatowe, kuchnie i inne).
 4. Animacja działań na rzecz osób starszych.
 5. Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla każdej grupy wiekowej.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

 • Okres realizacji: 01.06.2014-30.11.2016
 • Źródło finansowania: FIO-MPiPS.
 • Fundusz małych grantów dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych. Projekt realizowany w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją Umbrella.

Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA

 • Okres realizacji: 01.02-31.12.2015
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do mieszkańców Wrocławia – dzieci, młodzieży i seniorów.

W ramach zadania prowadzone były:

 1. Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych MOJE MIEJSCE dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 2. Centrum Wolontariatu Akcyjnego – zaplecze infrastrukturalne na potrzeby Miejskiego Wolontariatu Akcyjnego.
 3. Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA – wsparcie projektów międzykulturowych poprzez animację partnerstw międzynarodowych i udostępnianie infrastruktury (noclegi, sale warsztatowe, kuchnie i inne).

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

 • Okres realizacji: 01.03.2015-31.12.2015
 • Źródło finansowania: UM WD.
 • Zapewnienie funkcjonowania 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych na terenie województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Moje miejsce NGO

 • Okres realizacji: 01.01.2012-31.12.2014
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Partnerstwo: projekt realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 • Projekt skierowany do młodzieży z pieczy zastępczej oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 16-25 lat (30 osób). Beneficjenci projektu uczestniczyli w cotygodniowych warsztatach, byli zaangażowani w wolontariaty, zrealizowali małe projekty o charakterze animacji społeczno-kulturalnej. W ramach zadania wypracowany został model rozwoju usług społecznych skierowanych do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, na przykładzie rozwiązań niemieckich. Model jest wdrażany na gruncie polskim przy uwzględnieniu polskiego prawodawstwa i struktur administracyjnych.

Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych MOJE MIEJSCE

 • Okres realizacji: 01.09.2014-31.12.2014.
 • Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
 • Projekt skierowany do młodzieży z pieczy zastępczej oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 14-25. lat (40 osób) – kontynuacja projektu „Moje miejsce NGO”.

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

 • Okres realizacji: 01.03.2014-31.12.2014.
 • Źródło finansowania: UM WD.
 • Zapewnienie funkcjonowania 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych na terenie województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych.

 Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego

 • Okres realizacji: 01.01.2012-31.12.2013.
 • Źródło finansowania: UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Zapewnienie funkcjonowania 16 Lokalnych Inkubatorów NGO na terenie województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3

 • Okres realizacji: 01.01.2011-28.02.2013.
 • Źródło finansowania: UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Aktywizacja społeczności i małych organizacji pozarządowych na terenie Dolnego Śląska. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Umbrella.

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem

 • Okres realizacji: 01.08.2010-31.03.2012.
 • Źródło finansowania: UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia.

Cyber-ręka Lidera Wspieranie Liderów przemian społecznych w Polsce

 • Okres realizacji: 01.06.2005– 31.03.2008.
 • Źródło finansowania: program IW EQUAL.
 • Źródło finansowania w latach 2007-2010: Gmina Wrocław.
 • Cyber-ręka rusza w teren w latach 2009-2010. Źródło finansowania: PO FIO.
 • Program wieloletni realizowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie beneficjentów zarówno we Wrocławiu, jak i na Dolnym Śląsku. Celem była pomoc młodym bezrobotnym w stworzeniu dla siebie miejsc pracy w sektorze pozarządowym. Szkolenia w zakresie działalności NGO, 6-miesięczne subsydiowane zatrudnienie w organizacjach pozarządowych.

PATRON – Zintegrowany Program Promocji Przedsiębiorczości wśród Młodzieży

 • Okres realizacji: 01.06.2006-30.06.2008.
 • Źródło finansowania: EFS ZPORR.
 • Popularyzacja przedsiębiorczości wśród młodych dorosłych.